Skoči na glavno vsebino

POGUM

Projekt POGUM pomeni krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah.

Izobraževanje podjetnosti je učenje razvijanja miselnih spretnosti. To je ključna kompetenca za vse učence, ki podpirajo osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.

Krepitev kompetence podjetnosti je pomembno za vseživljenjsko učenje, proces v vseh disciplinah učenja in za vse oblike izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k podjetniškemu duhu ali vedenju, z ali brez komercialnih ciljev.

Ključni cilji projekta so:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 

Podjetnost je ključna kompetenca

Evropski referenčni okvir za ključne kompetence za vseživljenjsko učenje med 8 ključnih kompetenc umešča tudi kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti.

Samoiniciativnost in podjetnost opredeljuje kot »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.«

 

Kompetenco podjetnosti jasno ločujemo pojma podjetništvo. Podjetnost razumemo kot naravnanost  človeka, podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetnosti je koristen za posameznika in bogati njegovo življenje, zato sedma kompetenca, imenovana samoiniciativnost in podjetnost, poudarja razvoj podjetnosti oziroma »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli« in ne podjetništva.

 

 

Glede na zgoraj navedeno smo se na naši šoli odločili, da v šolskem letu 2019/2020 pristopimo k projektu POGUM.

Ker imamo na obeh lokacijah naše šole dve, za učenje primerni učni poti, ki pa nista dovolj uporabljeni za vseživljenjsko učenje, smo se odločili da bosta odlični podlagi za naše delovanje.

Naše raziskovalno vprašanje je: KAKO BI NADGRADILI  UČNI POTI KOT UČILNICI NA PROSTEM, DA BI JU LAHKO VKLJUČILI V UČNI PROCES Z NAMENOM MOTIVIRANJA UČENCEV ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE.

Projekt bo trajal tri leta in razvili bi ga do te mere, da bi postal TRAJNOSTEN, kar je tudi zamisel projekta.

Važne pa so poti, ki bodo vodile do tega. Pomembno je, da je nam učiteljem to pomembno. Pomembno je, da to počnemo z radovednostjo – skupaj z učenci. Pomembno je, da imajo učenci aktivno vlogo v procesu. Znanje lahko širimo na več načinov, s svojo strokovnostjo in pa s tem, da znamo navduševati. Učenci si veliko zapomnijo, ko so zraven razuma prisotna pozitivna čustva in varno okolje.

Pripravila: Jasna Lipovž, vodja projekta

3. B: https://1ka.arnes.si/a/22158

5. B: https://1ka.arnes.si/a/22131

8. A: https://1ka.arnes.si/a/22130

Mednarodni projekt

Ko pomagam, se dobro počutim

Triletni inovacijski projekt šolske svetovalne službe. Poglej več…

Skriti zaklad

V juniju 2007 zaključen projekt “Od prepira k strpnosti”. Poglej več…
Nadaljevanje projekta s temo “Konflikt je lahko izziv”:
– učenci spoznavajo tehnike reševanja konfliktov
– udeležba na taboru za medvrstniško mediacijo

Evropska vas

Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice Evropske unije, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnosti, spoznati njihove zastave, grbe in proučevati njihov način življenja ter tako vzpodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost.

Klopotčeva učna in sprehajalna pot

Inovacijski projekt.
Poglej več…

EKO šola

Več na straneh o EKO šoli.

Šola za starše

(Skupno 330 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost